రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (4,8) మరియు (5,2)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for రెండు బిందువులను కలుపుచు గీయబడిన రేఖవాలు కనుగొనండి. (4,-8) మరియు (5,-2) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.