క్రింది బిందువులచే ఏర్పడు త్రిభుజ వైశాల్యమును హెరాన్ సూట్ర్రాన్ని ఉపయోగించే కనుగొనుము. (1,1), (1,4) మరియు (5,1)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది బిందువులచే ఏర్పడు త్రిభుజ వైశాల్యమును హెరాన్ సూట్ర్రాన్ని ఉపయోగించే కనుగొనుము. (1,1), (1,4) మరియు (5,1) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.