బిందువులు (4,2), (3,5), (3,2) మరియు (2,3)లు శీర్షలుగా గల చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు (-4,-2), (-3,-5), (3,-2) మరియు (2,3)లు శీర్షలుగా గల చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు