బిందువులు (0,1), (2,1) మరియు (0,3) శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాల్యం, మరియు దాని భుజాల మద్యబిందువులను కలుపగా ఏర్పడిన త్రిభుజ వైశాల్యాల నిష్ప్రతిని కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు (0,-1), (2,1) మరియు (0,3) శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాల్యం, మరియు దాని భుజాల మద్యబిందువులను కలుపగా ఏర్పడిన త్రిభుజ వైశాల్యాల నిష్ప్రతిని కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.