కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు సరేఖీయలైతే 'k' విలువను కనుగొనండి. (8,1), (k4) మరియు (2,5)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు సరేఖీయలైతే 'k' విలువను కనుగొనండి. (8,1), (k-4) మరియు (2,-5) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.