కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాలయం కనుక్కోండి. (5,1), (3,5) మరియు (5,2)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాలయం కనుక్కోండి. (-5,-1), (3,-5) మరియు (5,2) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.