కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాలయం కనుక్కోండి. (2,3), (1,0), (2,4)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కింద ఇవ్వబడిన బిందువులు శీర్షాలుగా కలిగిన త్రిభుజ వైశాలయం కనుక్కోండి. (2,3), (-1,0), (2,-4) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.