బిందువులు A(4,3) మరియు B(8,6) ల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనండి.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బిందువులు A(4,3) మరియు B(8,6) ల మధ్య దూరాన్ని కనుగొనండి. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.