క్రింది పటములో చూపిన విధంగా ఒక ఫుట్‌బాల్‌ గ్రౌండ్‌లో 15 మెట్లు కల ఒక మెట్ల సోపానము కలదు. దీనిలో ప్రతి మెట్టు పొడవు 50 మీ. మరియు వెడల్పు 12 మీ. మొదటి మెట్టు భూమి నుంచి 14‌ మీ. ఎత్తులో మరియు ప్రతి మెట్టు దాని ముందున్న మెట్టుకు 14 మీ. ఎత్తులో ఉన్న ఆ మెట్ల సోపానాన్ని నిర్మించ డానికి కావలసిన కాంక్రీట్‌ యొక్క ఘనపరిమాణమును కనుగొనుము. [సూచన : మొదటి సోపానము నిర్మించుటకు కావల్సిన కాంక్రీటు ఘనపరిమాణం = 14 x 12 x 50మీ.^(3)]
క్రింది పటములో చూపిన విధంగా ఒక ఫుట్‌బాల్‌
గ్రౌండ్‌లో 15 మెట్లు కల ఒక మెట్ల సోపానము
కలదు. దీనిలో ప్రతి మెట్టు పొడవు 50 మీ. మరియు
వెడల్పు 1/2 మీ. మొదటి మెట్టు భూమి నుంచి 1/4‌ మీ.
ఎత్తులో మరియు ప్రతి మెట్టు దాని ముందున్న మెట్టుకు 1/4 మీ. ఎత్తులో ఉన్న ఆ మెట్ల సోపానాన్ని నిర్మించ
డానికి కావలసిన కాంక్రీట్‌ యొక్క ఘనపరిమాణమును
కనుగొనుము.
[సూచన : మొదటి సోపానము నిర్మించుటకు కావల్సిన
కాంక్రీటు ఘనపరిమాణం = 1/4 x 1/2 x 50మీ.^(3)]

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది పటములో చూపిన విధంగా ఒక ఫుట్‌బాల్‌ గ్రౌండ్‌లో 15 మెట్లు కల ఒక మెట్ల సోపానము కలదు. దీనిలో ప్రతి మెట్టు పొడవు 50 మీ. మరియు వెడల్పు 1/2 మీ. మొదటి మెట్టు భూమి నుంచి 1/4‌ మీ. ఎత్తులో మరియు ప్రతి మెట్టు దాని ముందున్న మెట్టుకు 1/4 మీ. ఎత్తులో ఉన్న ఆ మెట్ల సోపానాన్ని నిర్మించ డానికి కావలసిన కాంక్రీట్‌ యొక్క ఘనపరిమాణమును కనుగొనుము. [సూచన : మొదటి సోపానము నిర్మించుటకు కావల్సిన కాంక్రీటు ఘనపరిమాణం = 1/4 x 1/2 x 50మీ.^(3)] by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.