కొన్ని ఇ ఇండ్లు ఒక వరుసలో కలవు. దీనికి 1 నుంచి 49 వరకూ సంఖ్యలను కేటాయించటం జరిగింది. ఏదైనా ఒక ఇంటికి కేటాయించిన సంఖ్య x, ఈ ఇంటీకి ముందు (preceeding) ఉన్న ఇండ్ల సంఖ్యల మొత్తము, తరువాత ఉన్న ఇండ్ల సంఖ్యల మొత్తము సమానం అయితే ఆ ఇంటి సంఖ్య x వ్యవస్థితమని చూపండి. మరియు x విలువను కనుగొనుము. [సూచన : Sx1=S49Sx]

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కొన్ని ఇ ఇండ్లు ఒక వరుసలో కలవు. దీనికి 1 నుంచి 49 వరకూ సంఖ్యలను కేటాయించటం జరిగింది. ఏదైనా ఒక ఇంటికి కేటాయించిన సంఖ్య x, ఈ ఇంటీకి ముందు (preceeding) ఉన్న ఇండ్ల సంఖ్యల మొత్తము, తరువాత ఉన్న ఇండ్ల సంఖ్యల మొత్తము సమానం అయితే ఆ ఇంటి సంఖ్య x వ్యవస్థితమని చూపండి. మరియు x విలువను కనుగొనుము. [సూచన : S_x-1 = S_49 - S_x] by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.