క్రింది గుణశ్రేఢిలలో పేర్యొన్న పదాలను కనుగొనుము. a_1 =9, r = 13, అయిన a7 =?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది గుణశ్రేఢిలలో పేర్యొన్న పదాలను కనుగొనుము. a_1 =9, r = 1/3, అయిన a_7 =? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.