క్రింద ఇవబడిన ప్రతి గుణశ్రేఢికి సామాన్వనిష్పతిని, nవ పదమును కనుగొనుము. 2, -6, 18, -54..........

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింద ఇవబడిన ప్రతి గుణశ్రేఢికి సామాన్వనిష్పతిని, nవ పదమును కనుగొనుము. 2, -6, 18, -54.......... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.