క్రింద ఇన్నబడిన ప్రతి గుణశ్రేఢికి సామాన్వనిష్పతిని, nవ పదమును కనుగొనుము. 3, 32, 34, 38..........

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింద ఇన్నబడిన ప్రతి గుణశ్రేఢికి సామాన్వనిష్పతిని, nవ పదమును కనుగొనుము. 3, 3/2, 3/4, 3/8.......... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.