ఒక గుణశ్రేఢి 3వ పదము 24 మరియు 6వ పదము 192 అయిన 10వ పదమును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక గుణశ్రేఢి 3వ పదము 24 మరియు 6వ పదము 192 అయిన 10వ పదమును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.