52, 54, 58,..... గుణశ్రేఢి యొక్క 20వ పదమును మరియు nవ పదమును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for 5/2, 5/4, 5/8,..... గుణశ్రేఢి యొక్క 20వ పదమును మరియు nవ పదమును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.