క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢిలు ? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. (1/2), -2, 42,.....

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢిలు ? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. (1/sqrt2), -2, 4 sqrt2,..... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.