క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢిలు ? గుణశ్రేఢిఅయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. x, 1, 1/x,....... (x0)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢిలు ? గుణశ్రేఢిఅయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. x, 1, 1/x,....... (x ne 0) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.