క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢి? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. 12, 14, 16,.....

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢి? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. 1/2, 1/4, 1/6,..... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.