క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢి లు ? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. 4, 8, 16,.....

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for క్రింది వానిలో ఏవి గుణశ్రేఢి లు ? గుణశ్రేఢి అయితే తరువాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయుము. 4, 8, 16,..... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.