గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొదటిమూడు పదాలను రాయుము. a = 164, r =2.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొదటిమూడు పదాలను రాయుము. a = 1/64, r =2. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.