గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొదటి మూడు పదాలను రాయుము. a =81, r = 13

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొదటి మూడు పదాలను రాయుము. a =81, r = -1/3 by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.