గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొధటి మూడు పదాలను రాయుము. a =5, r =15

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for గుణశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము a, సామాన్యనిష్పత్తి rలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. అయిన మొధటి మూడు పదాలను రాయుము. a =sqrt5, r =1/5 by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.