24 సెం.మీ భుజం 'పొదవు గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజాల మధ్య బిందువులను టుకొలతల వల్ల రెండవ త్రిభుజము, దాని భజాల మధ్య బిందువులను కలపటం వల్ల మూడవ త్రిభుజమేర్చడును. ఈ విధానాన్ని అనంతంగా కొనసాగిస్తే మొదటి, రెండవ, మూడవ ... త్రిభుజాల చుట్టుకొలతలు.
24 సెం.మీ భుజం 'పొదవు గల ఒక సమబాహు
త్రిభుజం యొక్క భుజాల మధ్య బిందువులను టుకొలతల
వల్ల రెండవ త్రిభుజము, దాని భజాల మధ్య బిందువులను 
కలపటం వల్ల మూడవ త్రిభుజమేర్చడును. ఈ విధానాన్ని
అనంతంగా కొనసాగిస్తే మొదటి, రెండవ, మూడవ ...
త్రిభుజాల చుట్టుకొలతలు.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for 24 సెం.మీ భుజం 'పొదవు గల ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజాల మధ్య బిందువులను టుకొలతల వల్ల రెండవ త్రిభుజము, దాని భజాల మధ్య బిందువులను కలపటం వల్ల మూడవ త్రిభుజమేర్చడును. ఈ విధానాన్ని అనంతంగా కొనసాగిస్తే మొదటి, రెండవ, మూడవ ... త్రిభుజాల చుట్టుకొలతలు. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.