బంతి మరియు బకెట్‌ ఆటలో, ప్రారంభంలో ఒక బకెట్‌ దానికి 5మీ. దూరంలో ఒక బంతి ఉంచబడినవి. మొత్తం 10 బంతులలో మిగిలిన బంతులు ఒకదానికొకటి 3మీ. దూరంలో పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినవి. ఆటలో పాల్గొనే వ్యక్తి మొదట బకెట్‌ వద్ద నుంచి బయలుదేరి మొదటి బంతివద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వెనుకకు వచ్చి బకెట్‌లో వేయాలి. తరువాత తిరగ బకెట్‌ నుంచి బయలుదేరి రెండవ బంతి వద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వచ్చి బకెట్‌లో వేయాలి. ఈ విధంగా అన్ని బంతులను బకెట్‌లో వేయనలెనన్న ఆ వ్యక్తి పరిగెత్తవలసిన మొత్తం దూరం ఎంత ? (సూచన : మొదటి, రండవ బంతులను తీసుకొస్‌ రావదాసిక్‌ ఆట అడే వ్యక్తి పరగెత్తవలస్‌న దూరము వరుసగా 2X5+2X(5+3)]
బంతి మరియు బకెట్‌ ఆటలో, ప్రారంభంలో ఒక బకెట్‌ దానికి 5మీ. దూరంలో ఒక బంతి ఉంచబడినవి. మొత్తం
10 బంతులలో మిగిలిన బంతులు ఒకదానికొకటి 3మీ. దూరంలో పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినవి. ఆటలో
పాల్గొనే వ్యక్తి మొదట బకెట్‌ వద్ద నుంచి బయలుదేరి మొదటి బంతివద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వెనుకకు వచ్చి
బకెట్‌లో వేయాలి. తరువాత తిరగ బకెట్‌ నుంచి బయలుదేరి రెండవ బంతి వద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వచ్చి బకెట్‌లో
వేయాలి. ఈ విధంగా అన్ని బంతులను బకెట్‌లో వేయనలెనన్న ఆ వ్యక్తి పరిగెత్తవలసిన మొత్తం దూరం ఎంత ? 
(సూచన : మొదటి, రండవ బంతులను తీసుకొస్‌ రావదాసిక్‌ ఆట అడే వ్యక్తి పరగెత్తవలస్‌న దూరము వరుసగా
2X5 +2 X (5 + 3)]

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for బంతి మరియు బకెట్‌ ఆటలో, ప్రారంభంలో ఒక బకెట్‌ దానికి 5మీ. దూరంలో ఒక బంతి ఉంచబడినవి. మొత్తం 10 బంతులలో మిగిలిన బంతులు ఒకదానికొకటి 3మీ. దూరంలో పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినవి. ఆటలో పాల్గొనే వ్యక్తి మొదట బకెట్‌ వద్ద నుంచి బయలుదేరి మొదటి బంతివద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వెనుకకు వచ్చి బకెట్‌లో వేయాలి. తరువాత తిరగ బకెట్‌ నుంచి బయలుదేరి రెండవ బంతి వద్దకు పోయి దానిని తీసుకొని వచ్చి బకెట్‌లో వేయాలి. ఈ విధంగా అన్ని బంతులను బకెట్‌లో వేయనలెనన్న ఆ వ్యక్తి పరిగెత్తవలసిన మొత్తం దూరం ఎంత ? (సూచన : మొదటి, రండవ బంతులను తీసుకొస్‌ రావదాసిక్‌ ఆట అడే వ్యక్తి పరగెత్తవలస్‌న దూరము వరుసగా 2X5 +2 X (5 + 3)] by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.