6చే భాగించబదే మొదటి 40 ధనపూర్ణ సంఖ్యల మొత్తమును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for 6చే భాగించబదే మొదటి 40 ధనపూర్ణ సంఖ్యల మొత్తమును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.