ఒక అంకథ్రేఢథిలో మొదటి n పదాల మొత్తము 4nn2 అయిన మొదటి పదం ఎంత ? (S_1 విలువే మొదటి పదము అవుతుందని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి) మొదటి రెండు పదాల మొత్తం ఏంత ? రెందవ పదము ఎంత ? అదేవిధంగా 3వ పదమును, 10వ పదమును మరియు nవ పదమును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక అంకథ్రేఢథిలో మొదటి n పదాల మొత్తము 4n - n^(2) అయిన మొదటి పదం ఎంత ? (S_1 విలువే మొదటి పదము అవుతుందని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి) మొదటి రెండు పదాల మొత్తం ఏంత ? రెందవ పదము ఎంత ? అదేవిధంగా 3వ పదమును, 10వ పదమును మరియు nవ పదమును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.