ఒక అంకశ్రేఢి లో మొదటి, చివరి పదాలు వరుసగా 17 మరియు 350. సామాన్య భేదం 9 అయిన శ్రేఢి లోని పదాల సంఖ్యను, పదాల మొత్తమును కనుగొనుము.

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక అంకశ్రేఢి లో మొదటి, చివరి పదాలు వరుసగా 17 మరియు 350. సామాన్య భేదం 9 అయిన శ్రేఢి లోని పదాల సంఖ్యను, పదాల మొత్తమును కనుగొనుము. by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.