ఒక టాక్సీ మొదటి కి.మీ. ప్రయాణానికి Rs.20 ల చొప్పున, తరువాత ప్రతి కి,మీ.కు Rs.8 ల చొప్పున చెల్లించవలసిన, 15 కి.మీ. ప్రయాణానికి అయ్యే సొమ్ము Rs.....

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఒక టాక్సీ మొదటి కి.మీ. ప్రయాణానికి Rs.20 ల చొప్పున, తరువాత ప్రతి కి,మీ.కు Rs.8 ల చొప్పున చెల్లించవలసిన, 15 కి.మీ. ప్రయాణానికి అయ్యే సొమ్ము Rs..... by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.


సమాన ప్రశ్నలు