5 పెన్నులు మరియు 3 పెన్సిల్స్‌ ధర p రూ॥, 3 పెన్నులు మరియు 2 పెన్సిల్‌ ధర q' రూ॥1లు అయిన 2 పెన్నులు మరియు ఒక పెన్సిల్‌ ధర = ............. రూ॥

A

p+q

B

pq

C

p+q4

D

4(pq)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for 5 పెన్నులు మరియు 3 పెన్సిల్స్‌ ధర p రూ॥, 3 పెన్నులు మరియు 2 పెన్సిల్‌ ధర q' రూ॥1లు అయిన 2 పెన్నులు మరియు ఒక పెన్సిల్‌ ధర = ............. రూ॥ by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.