కింది బాహుపదులలో P(0),p(1)ిp(2)ి.p(y)=2+y+2y^(2)-y^(3)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for కింది బాహుపదులలో P(0),p(1) మరియు p(2) విలువలు కనుగొనుము. p(y)=2+y+2y^(2)-y^(3) by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.