హైడ్రోజన్ ఐసోటోపులు పేర్లను తెలపండి. ఈ ఐసోటోపుల ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి ఏమిటి?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for హైడ్రోజన్ ఐసోటోపులు పేర్లను తెలపండి. ఈ ఐసోటోపుల ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి ఏమిటి? by Chemistry experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 11 exams.