ఏ అవయవాలు కవాటాలు కల్గి ఉంటాయి ?br i) గుండెbr ii) ధమనిbr iii) సిరలుbr iV) శోషరస నాళాలు

A

i మరియు iii

B

i మరియు iv

C

i మరియు ii

D

ii మరియు iii

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
సమాధానం

Step by step video & image solution for ఏ అవయవాలు కవాటాలు కల్గి ఉంటాయి ?br i) గుండెbr ii) ధమనిbr iii) సిరలుbr iV) శోషరస నాళాలు by Biology experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 10 exams.