20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ (10 ਵਿੱਚੋਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ । 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6, 9,9

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ (10 ਵਿੱਚੋਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰੋ । 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6, 9,9 by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 9 exams.