ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ Z=3x+4y ਦਾ ਅਧਿਕਤਮੀਕਰਣ ਕਰੋ: x+y4,x0,y0

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ Z = 3x+4y ਦਾ ਅਧਿਕਤਮੀਕਰਣ ਕਰੋ: x+yle4, xge0, y ge0 by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.