ਵਕਰ x2=4y ਦੇ ਬਿੰਦੂ (1,2) ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਕਰਣ ਹੈ:

A

x+y=3

B

xy=3

C

x+y=1

D

xy=1

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਵਕਰ x^2 = 4y ਦੇ ਬਿੰਦੂ (1,2) ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਮੀਕਰਣ ਹੈ: by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ