ਇੱਕ ਅਰਧਵਿਆਸ 10m ਦੇ ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 314 cubic meter hour ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ:

A

1mh

B

0.1mh

C

1.1mh

D

0.5mh

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਇੱਕ ਅਰਧਵਿਆਸ 10m ਦੇ ਵੇਲਣਾਕਾਰ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 314 cubic meter hour ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ: by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ