ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ [a,b] ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਫਲਨ f ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x(a,b) ਦੇ ਲਈ f'(x)>0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ (a,b) ਤੇ f ਵਧਦਾ ਫਲਨ ਹੈ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ [a,b] ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਫਲਨ f ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x in (a,b) ਦੇ ਲਈ f'(x)>0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ (a,b) ਤੇ f ਵਧਦਾ ਫਲਨ ਹੈ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ