ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ f(x)=(x2)4(x+1)3 ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਲਨ f ਦਾ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ f(x) = (x-2)^4(x+1)^3 ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਲਨ f ਦਾ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ