ਅੰਤਰਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ f(x)=x3+(1x3),x0 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਲਨ f ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਅੰਤਰਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ f(x) = x^3 + (1/x^3), x ne 0 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਲਨ f ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ