ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 3315 ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 33^(-1/5) ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ