ਵਕਰ x2=2y ਅਤੇ (0,5) ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ:

A

(22,4)

B

(22,0)

C

(0,0)

D

(2,2)

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਵਕਰ x^2 = 2y ਅਤੇ (0,5) ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ: by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ