ਜੇਕਰ A=[3242]I=[1001]A2=kA2I ਹੈ ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਜੇਕਰ A = [[3,-2],[4,-2]] ਅਤੇ I = [[1,0],[0,1]] ਅਤੇ A^2 = kA - 2I ਹੈ ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ