ਗੁਣਨਫ਼ਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ: [abba][abba]

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for ਗੁਣਨਫ਼ਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ: [[a,b],[-b,a]][[a,-b],[b,a]] by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.


ਸਮਾਨ ਸਵਾਲ