[43x5]=[yz15] ਤੋਂ x, y ਅਤੇ z ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
ਜਵਾਬ

Step by step video & image solution for [[4,3],[x,5]]=[[y,z],[1,5]] ਤੋਂ x, y ਅਤੇ z ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 12 exams.