Home

>

Marathi

>

Class 8

>

Maths

>

Chapter

>

चक्रवाढव्याज

>

एका अभयारण्यात 40,000 झाडे आहे...

एका अभयारण्यात 40,000 झाडे आहेत. दरवर्षी 5% दराने वृक्षवाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असेल, तर 3 वर्षांनंतर त्या अभयारण्यातील झाडांची संख्या किती असली पाहिजे?

(00 : 00)

Text Solution

Answer : 46305

Related Videos

Show More