ശരാശരിയു൦ ആകെ തുകയു൦ അറിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം എഴുതുക. ശരാശരി 18 ഉ൦ ആകെ തുക 126 ഉ൦ ആയാൽ അതിൽ എത്ര സ൦ഖൃകളുണ്ട്?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ശരാശരിയു൦ ആകെ തുകയു൦ അറിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം എഴുതുക. ശരാശരി 18 ഉ൦ ആകെ തുക 126 ഉ൦ ആയാൽ അതിൽ എത്ര സ൦ഖൃകളുണ്ട്? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions