ഒരു ഒറ്റസ൦ഖൃയുടെ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റസ൦ഖൃ കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം എഴുതുക. ഇതുപയോഗിച്ച് 35 എന്ന ഒറ്റസ൦ഖൃയുടെ അടുത്ത ഒറ്റസ൦ഖൃ കാണുക?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ഒറ്റസ൦ഖൃയുടെ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റസ൦ഖൃ കാണുന്നതിനുളള ബന്ധം എഴുതുക. ഇതുപയോഗിച്ച് 35 എന്ന ഒറ്റസ൦ഖൃയുടെ അടുത്ത ഒറ്റസ൦ഖൃ കാണുക? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions