ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കുന്നതിന് 50 രൂപയു൦ പാന്റ്സ് തയ്ക്കുന്നതിന് 100 രൂപയാണ് കൂലി. തയ്ക്കുന്ന ഷർട്ടിന്റെ എണ്ണം, പാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം, ആകെ തയ്യൽ കൂലി, ഇവയെ ഇഷ്ടമുളള അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ൦ എഴുതുക?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കുന്നതിന് 50 രൂപയു൦ പാന്റ്സ് തയ്ക്കുന്നതിന് 100 രൂപയാണ് കൂലി. തയ്ക്കുന്ന ഷർട്ടിന്റെ എണ്ണം, പാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം, ആകെ തയ്യൽ കൂലി, ഇവയെ ഇഷ്ടമുളള അക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ൦ എഴുതുക? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions