64 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 36 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for 64 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 36 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions