ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീള൦ 10 സെന്റിമീറ്റർ. വീതി 4 സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ചുറ്റുളവ് എത്ര?

Updated on:21/07/2023
ADVERTISEMENT
Answer

Step by step video & image solution for ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീള൦ 10 സെന്റിമീറ്റർ. വീതി 4 സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ചുറ്റുളവ് എത്ര? by Maths experts to help you in doubts & scoring excellent marks in Class 6 exams.


Similar Questions